Shri Rao Inderjit Singh, Hon’ble Raksha Rajya Mantri Lighting the Lamp