Shri Manohar Parrikar, Hon’ble Raksha Mantri and Shri Rao Inderjit Singh, Hon’ble Raksha Rajya Mantri interacting with media