Shri Rajnath Singh, Hon'ble Raksha Mantri planting tree